مراحل خريد كالا

  1. پس از مشاهده كالا و انتخاب آن دكمه اضافه كردن به سبد خريد را كليك كنيد.
  2. در اين مرحله تعداد محصول را انتخاب نمائيد و دكمه تكميل سفارش را كليك كنيد.
  3. اطلاعات درخواستي پنجره تكميل سفارش را با دقت تكميل كرده و سپس دكمه انتخاب شيوه اي ارسال را كليك كنيد.
  4. در اين مرجله بطور دلخواه گزينه روش ارسال را انتخاب و سپس دكمه انتخاب شيوه اي پرداخت را كليك كنيد.
  5. نوع پرداخت هزينه كالاي سفارش داده خود را در اين مرحله مشخص كنيد و دكمه مشاهده پيش فاكتور را كليك كنيد.
  6. پيش فاكتور نهايي مشاهده شده در صورت صحت اطلاعات دكمه ثبت نهايي سفارش را كليك كنيد.
  7. اطلاعات مبلغ واريزي را از منو ثبت اطلاعات پرداخت وارد سيستم نمائيد.
  8. كد رهگيري سفارش را نيز نزد خود براي پيگيري و رهگيري سفارش نگه داريد.